Integritetspolicy

OCKELBO STÅL AB värnar om din personliga integritet. Det innebär t.ex. att vi är öppna med vad vi gör med dina personuppgifter, att vi inte säljer dina personuppgifter till andra företag och att vi följer gällande regler kring dataskydd. I denna Integritetspolicy beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter, vilka rättigheter du har, vad du gör om du har frågor m.m.

OCKELBO STÅL AB (org. nr 556224-8426) (”OCKELBO STÅL/oss/vi/vår/vårt”) är personuppgiftsansvarig för användningen av dina personuppgifter som beskrivs i denna Integritetspolicy. Vi har också utsett ett dataskyddsombud som övervakar att OCKELBO STÅL AB följer reglerna om dataskydd. Om du har frågor om vår användning av dina uppgifter, kan du kontakta oss här:

Vilka uppgifter använder vi om dig?

Vi behandlar olika typer av uppgifter om dig. Det kan vara uppgifter som du lämnar till oss, andra uppgifter skapas av oss och vissa uppgifter hämtar vi från andra källor. Vilka uppgifter vi behöver beror bl.a. på vilken relation du har med oss, t.ex. om du är kund eller besöker vår hemsida. Vissa uppgifter måste vi använda t.ex. för att vi ska kunna ingå eller fullgöra vårt avtal med dig. Utan sådana uppgifter kan vi därför inte t.ex. ingå köpeavtal eller leverera en produkt till dig. Vill du veta mer om vilka uppgifter vi använder, kan du läsa mer om det nedan.

ÄndamålTyp av uppgiftRättslig grund & Lagringstid
Nödvändig funktionalitet
Tillhandahålla nödvändig funktionalitet som du som hemsidebesökare begär
Beteendeuppgifter, EnhetsuppgifterIntresseavvägning
Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och legala krav
Analys och statistik
Analysera och rapportera kring ditt beteende och din användning av vår hemsida, bl.a. för att optimera vår hemsida och förbättra din surfupplevelse.
Beteendeuppgifter, EnhetsuppgifterIntresseavvägning
Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och legala krav.
Marknadsföring
För att kunna skicka relevanta marknadsföringsmeddelanden till dig, inklusive via våra samarbetspartners, som vi tror att du kommer att vara intresserad av och som bl.a. baseras på hur du interagerat med oss/surfat.
Beteendeuppgifter, EnhetsuppgifterIntresseavvägning
Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och legala krav.
Undersökningar
Möjliggöra för dig att utvärdera t.ex. en produkt eller vår hemsida, för att samla in dina svar på undersökningar och utvärdera svaren.
Beteendeuppgifter, EnhetsuppgifterIntresseavvägning
Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och legala krav.
Skydd
Skydda våra hemsidor från skadlig trafik t.ex. upptäcka bedrägerier och skydda dina uppgifter.
Beteendeuppgifter, EnhetsuppgifterIntresseavvägning
Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och legala krav.

Se även vår cookiepolicy för mer information om vilka cookies och liknande tekniker som vi kan komma att placera på din enhet eller webbläsare.
Eftersom du som är hemsidebesökare också kan vara nyhetsbrevsprenumerant kan vi behandla dina uppgifter även på andra sätt som du kan läsa mer om nedan.

Nyhetsbrevsprenumeranter

Om du väljer att anmäla dig till vårt nyhetsbrev genom att lämna din e-postadress i ett formulär på vår hemsida så kommer vi att behandla dina uppgifter för att kunna skicka nyhetsbrev till dig. Du kan läsa mer om vilka uppgifter vi behandlar i samband med detta här nedan.

ÄndamålTyp av uppgiftRättslig grund & Lagringstid
Skicka nyhetsbrevKontakt- och identifieringsuppgifter, BeteendeuppgifterIntresseavvägning
Efter 6 månaders inaktivitet eller så länge du inte avsäger dig marknadsföring eller tills du avregistrerar nyhetsbrevet.
Skicka en guide till dig om hur hemsidan fungerarKontakt- och identifieringsuppgifter, BeteendeuppgifterIntresseavvägning
Efter 6 månaders inaktivitet eller så länge du inte avsäger dig marknadsföring eller tills du avregistrerar nyhetsbrevet.

Utveckling och förbättring av våra tjänster

Vi analyserar uppgifter om dig för att kunna förbättra vår verksamhet, vår hemsida, våra produkter och vårt erbjudande samt för att utveckla nya tjänster, produkterbjudanden och vårt arbetssätt. Våra analyser görs i första hand med anonymiserade uppgifter. I de fall det inte är möjligt gör vi analyser med ej anonymiserade uppgifter.

ÄndamålTyp av uppgiftRättslig grund & Lagringstid
Anonymisering av dina uppgifter
Så att uppgifterna inte längre kan härledas till dig som individ. Används som underlag för förbättring, optimering och utveckling.
Kontakt- och identifieringsuppgifter, BeteendeuppgifterIntresseavvägning
2 år
Förbättra erbjudanden och arbetssätt
Analys för att förstå användandet av våra produkter och hur de fungerar för att förbättra vårt erbjudande och arbetssätt, t.ex. interaktioner med kundtjänst och användande av produkter.
Kontakt- och identifieringsuppgifter, BeteendeuppgifterIntresseavvägning
2 år

Information om intresseavvägning

Som framgår ovan stödjer vi ibland vår hantering av dina uppgifter på vårt (eller annan parts) s.k. berättigade intresse. Det betyder att vi bedömt att vi får använda dina uppgifter för ett visst ändamål p.g.a. att vårt intresse av att använda dina uppgifter väger tyngre än din rätt att inte omfattas av användningen. Detta kallas en ”intresseavvägning”. Vårt intresse av att använda dina uppgifter måste vara välgrundat och motiverat. Kontakta oss eller vårt dataskyddsombud om du vill veta mer om hur vi har gjort intresseavvägningen för ett visst ändamål.

Vilka rättigheter har du?

Du som är registrerad hos oss har vissa rättigheter. Om du vill utöva någon av dina rättigheter, ber vi dig att kontakta oss här. För att du ska kunna utöva dina rättigheter behöver vi kunna identifiera dig på ett säkert sätt. Det handlar om att obehöriga inte ska ges möjlighet att ta del av eller ändra dina uppgifter. Vi återkommer till dig så snabbt vi kan, och senast inom en månad, från att vi tagit emot din begäran. Om vi inte kan besvara din förfrågan eller behöver mer tid på oss, kommer vi att förklara varför. Här nedanför kan du läsa mer om vilka rättigheter du har, klicka på rubriken om du vill veta mer om en specifik rättighet.

Rätt till tillgång (registerutdrag)

Du har rätt att veta om vi använder dina personuppgifter. Om vi gör det har du också rätt att kostnadsfritt få information om vilka uppgifter vi använder, hur vi använder dem m.m. Du har också rätt att få en kopia av alla personuppgifter vi har om dig. Om du bara är intresserad av vissa uppgifter kan du ange det i din begäran, t.ex. genom att specificera om du är intresserad av en viss typ av uppgifter (t.ex. vilka Kontakt- och identifikationsuppgifter vi har om dig) eller om du vill ha del av uppgifter från en viss tidsperiod.

Rätt till rättelse

Om några av de uppgifter vi behandlar om dig är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att få de uppgifterna rättade eller kompletterade.

Rätt till radering

Under vissa förutsättningar har du rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om vi inte längre behöver uppgifterna för det syfte vi samlade in dem för eller om du invänder mot behandlingen.

Rätt till dataportabilitet

Om vi behandlar dina personuppgifter efter ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal med dig har du rätt till så kallad dataportabilitet. Det betyder att du får ut personuppgifter som rör dig själv och som du själv har lämnat till oss. Uppgifterna lämnas ut elektroniskt i ett visst format. Du har också rätt att få uppgifterna utlämnade elektroniskt direkt till en annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt.

Rätt att invända

Du har alltid rätt att invända mot användning av dina uppgifter för direkt marknadsföring. Du har också rätt att invända mot användning av dina uppgifter som sker p.g.a. vårt eller annan parts berättigade intresse. Om du invänder och vi inte kan visa avgörande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen kommer vi sluta med den användning som du invänder mot.

Rätt att återkalla samtycke

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ett samtycke som du har lämnat för en viss användning av dina uppgifter. Om du återkallar ett samtycke så påverkar inte det vår användning av dina uppgifter innan samtycket återkallades.

Rätt till begränsning

Du kan under vissa förutsättningar begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att de i framtiden bara får användas för vissa avgränsade syften. Om du t.ex. har begärt rättelse eller invänt mot en behandling så kan du begära att behandlingen begränsas under tiden vi utreder din begäran om rättelse eller invändning. När begränsningen upphör kommer vi att informera dig om detta.

Rätt att klaga

Om du har frågor om vår användning av personuppgifter, vill utöva någon av dina rättigheter eller har klagomål på användningen så är du välkommen att kontakta oss.

Integritetsskyddsmyndigheten är svensk tillsynsmyndighet för vår användning av dina personuppgifter. Om du är missnöjd med vår användning av dina personuppgifter kan du också vända dig dit. Kontaktuppgifter hittar du här.

Annan viktig information

Dina uppgifter delas med andra

Vi delar dina uppgifter med våra samarbetspartners, andra företag inom vår koncern eller andra parter som utför tjänster på vårt uppdrag. Vi kan även vara skyldiga att dela dina uppgifter med andra om det krävs enligt lag eller myndighetsbeslut. Här nedanför sammanfattar vi vilka vi delar dina uppgifter med.

  • Samarbetspartners inom marknadsföring
  • Speditörer / transportörer
  • IT-tjänsteleverantörer
  • Kundservicesystem

Överföring av uppgifter utanför EU och EES

Vi överför ibland dina uppgifter till samarbetspartners eller underleverantörer som befinner sig utanför EU och EES. Vi vidtar då lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att dina uppgifter får ett tillräckligt skydd. Detta kan göras på olika sätt, läs mer om detta nedan.

Om uppgifterna skickas till ett land som Europeiska kommissionen anser har tillräckligt högt skydd för den personliga integriteten behövs inget extra skydd. En lista över sådana länder kan du hitta här.

Om uppgifterna förs över till något annat land utanför EU och EES kan överföringen innebära ökad riskexponering för dina personuppgifter bland annat vad avser möjligheterna för myndigheter i tredje land att få tillgång till personuppgifterna och dina möjligheter att utöva dina rättigheter som registrerad.

Vi strävar efter att all personuppgiftsöverföring till tredje land sker i enlighet med legala överföringsmekanismer. När vi använder sociala medier, Google Analytics eller andra verktyg från en annan leverantör är ofta USA det tredjeland utanför EU och EES dit personuppgifterna överförs. Överföringen baseras i dessa fall på standardavtalsklausuler i avtalet med leverantören och överföringen är också förenad med kompletterande tekniska skyddsåtgärder när detta behövs.

Vill du veta mer om vår behandling av dina personuppgifter, kontakta oss här.

Senast uppdaterad: 2024-05-14